Algemene voorwaarden Spotters

ALGEMENE VOORWAARDEN SPOTTERS

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Materiaal: de door Spotter ter vervulling van een Opdracht ingestuurde gegevens, foto’s, bestanden en dergelijke;

Opdracht: een door SmartSpotter goedgekeurd verzoek van Opdrachtgever;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die SmartSpotter verzoekt een Opdracht uit te laten voeren;

SmartSpotter: de besloten vennootschap SmartSpotter B.V.;

SmartSpotter App: de software die SmartSpotter gebruikt in verband met het online platform waarop Opdrachtgevers Opdrachten kunnen plaatsen die door Spotters worden uitgevoerd;

Spotter: een natuurlijk persoon die zich bij SmartSpotter registreert om Opdrachten uit te kunnen voeren.

 

Artikel 2Relatie Spotter – SmartSpotter

2.1 Door registratie als Spotter komt een overeenkomst tussen SmartSpotter en Spotter tot stand.

2.2 Een Spotter dient 16 jaar of ouder te zijn, en is verplicht zijn echte naam te registreren bij SmartSpotter.

2.3 Spotter fungeert als onafhankelijk individu, uitdrukkelijk niet als werknemer of vertegenwoordiger van SmartSpotter of Opdrachtgever.

2.4 Spotter is zelf verantwoordelijk voor belastingafdracht.

2.5 SmartSpotter behoudt zich het recht voor mensen zonder opgaaf van reden te weigeren als Spotter of een Spotter de toegang tot een Opdracht te ontzeggen, bijvoorbeeld indien SmartSpotter een vermoeden van fraude heeft of denkt dat de betrokkene de resultaten tracht te beïnvloeden.

 

Artikel 3: Gebruiksregels SmartSpotter App

3.1 Spotter spant zich ervoor in de Opdracht dusdanig te vervullen dat het Materiaal voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever. De uitvoering van de Opdracht geschiedt voor eigen risico van Spotter.

3.2 Spotter mag enkel personen fotograferen indien daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt in de Opdracht en de desbetreffende persoon daarvoor zijn toestemming verleent.

3.3 Het is verboden om seksueel getint, gewelddadig, onzinnig of auteursrechtelijk beschermd materiaal in te sturen.

3.4 De website van SmartSpotter en de SmartSpotter App mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.

3.5 Na aanvaarding van een Opdracht heeft Spotter één uur de tijd om de Opdracht uit te voeren. Indien de Opdracht na dat uur niet of niet correct is uitgevoerd, wordt de Opdracht weer vrijgegeven.

3.6 Het Materiaal wordt binnen 48 uur door SmartSpotter goed- of afgekeurd. SmartSpotter is bevoegd foto’s zonder opgaaf van reden af te keuren. Over afgekeurde foto’s wordt niet gecorrespondeerd.

3.7 Na goedkeuring van het Materiaal wordt het bedrag waarop Spotter recht heeft aan zijn account toegevoegd.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 SmartSpotter betaalt wekelijks op donderdag uit aan Spotters.

4.2 Bedragen van meer dan EUR 20,- kunnen als de Spotter het wil automatisch worden overgemaakt. Dit is aan te geven in het profiel. Uitbetaling van kleinere bedragen kan via smartspotter.nl worden aangevraagd tegen betaling van EUR 0,50 transactiekosten.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade verband houdend met of voortvloeiend uit het door Spotter (doen) uitvoeren van een Opdracht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens leidinggevend personeel van SmartSpotter.

5.2 Indien de betrokkenheid van SmartSpotter bij een Opdracht leidt tot aansprakelijkheid jegens Spotter, is de aansprakelijkheid van SmartSpotter beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan SmartSpotter heeft betaald voor de betreffende Opdracht minus de door SmartSpotter gemaakte kosten in verband met die Opdracht.

5.3 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door Spotter.

5.4 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor schade aan de smartphone van Spotter veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de Opdracht.

5.5 Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden ten aanzien van schade veroorzaakt in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering van een Opdracht.

 

Artikel 6: Overmacht

6.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) elektriciteitsstoring, (ii) storing van internet, serverstoring, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

6.2 Van overmacht is eveneens sprake indien er op de in de Opdracht aangegeven locatie geen Opdracht kan worden vervuld.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Spotter garandeert dat er geen rechten van derden rusten op het Materiaal, en draagt de intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal over aan SmartSpotter.

7.2 Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal niet overdraagbaar zijn, verstrekt Spotter SmartSpotter een exclusief gebruiksrecht, met het recht sublicenties te verstrekken aan derden.

7.3 Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden betreffende schending van hun intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 8: Beëindiging

8.1 SmartSpotter is bevoegd de overeenkomst te allen tijde te beëindigen.

8.2 Indien Spotter zijn account gedurende drie maanden niet heeft gebruikt, wordt het account afgesloten. Spotter ontvangt hierover bericht per e-mail en heeft gedurende 2 maanden daarna het recht het tegoed op te nemen. Na die periode vervalt het tegoed aan SmartSpotter.

8.3 Beëindiging door Spotter kan – indien Spotter geen niet-vervulde Opdrachten meer heeft open staan – te allen tijde geschieden.

 

Artikel 9: Privacy

SmartSpotter handelt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van een overeenkomst en ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht.

 

Artikel 10: Nawerking

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.