Úvod 

Společnost SmartSpotter s.r.o., Za kovárnou 422, 109 00 Praha 10, IČO 27958965 zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 129462 (dále jen „SmartSpotter“ nebo „Správce“) zpracovává veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje důsledně v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

SmartSpotter je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. 

Tato Privacy policy se vztahuje na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž je Správce provozovatelem („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během plnění smluv s obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce, (iv) zpracování osobních údajů fyzických osob, které se zaregistrují u společnosti SmartSpotter, aby jí poskytovaly služby („Spotter“), (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce a/nebo třetích osob. 

Privacy policy popisuje účely a způsob zpracování osobních údajů, informuje o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době zpracování a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům. 

 

Účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být společností SmartSpotter zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se Spottery uzavřených dle Všeobecných podmínek společnosti SmartSpotter, plnění smluv obchodními partnery atd.); 
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy apod.); 
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti SmartSpotter, například ochrana Internetových stránek a sítě před zneužitím). 

 

Zpracovávané osobní údaje 

SmartSpotter je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování: 

Údaje subjektů údajů Účel zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Datum narození Plnění smlouvy (Spotter – výběr odpovídajícího úkolu)
Pohlaví Plnění smlouvy (Spotter – výběr odpovídajícího úkolu)
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Telefonní číslo Plnění smlouvy

Číslo účtu (IBAN, BIC)

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Geolokační údaje Plnění smlouvy (Spotter)

 

Příjemci osobních údajů 

Společností Smartspotter jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, či dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu a garance odpovídajícího zabezpečení Vašeho soukromí. 

Jedná se o (i) dodavatele a poskytovatele služeb (např. pojistné služby, právní služby), které jsou vybírány ad hoc na základě výběrového řízení; (ii) společnost 4P&P spol. s r.o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, IČO: 25618768 zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a obchodní administrativu Správce, (iii) poskytovatel softwaru (který je ve smyslu GDPR zpracovatelem Vašich osobních údajů) společnost SmartSpotter B.V. I Jsselmeerweg 100 K, 1411 DL Naarden, Nizozemsko, (iv) případně jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností Správce. 

SmartSpotter je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB 

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SmartSpotter, popř. jiné údaje, které SmartSpotter obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že SmartSpotter bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností SmartSpotter své zaměstnance podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se Správcem. 

 

Doba uchování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu: 

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy; geolokační údaje Spottera v rámci plnění smlouvy maximálně po dobu 3 roky

Plnění právních 

povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana 

oprávněného zájmu 

Správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

 

POUŽITÍ COOKIES 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání 

a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. 

Soubory cookies zejména: 

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky; 
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem; 
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. 

SmartSpotter soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení. 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies: 

Relační cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají cookies jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné. 

Permanentní cookie: Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v prohlížeči po delší období. Délka toho období závisí na Vámi zvoleném nastavení internetového prohlížeče. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit: 

 1. i. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás SmartSpotter zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. 
 2. ii. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás SmartSpotter zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SmartSpotter opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti. 
 3. iii. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, SmartSpotter vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správci neukládá zákonná povinnost. 
 4. iv. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 5. v. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby SmartSpotter Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, SmartSpotter Vaší žádosti nebude moci vyhovět. 
 6. vi. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že SmartSpotter neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

Při realizaci Vašich práv prosím využijte našeho formuláře zde anebo nás kontaktujte emailem na gdpr@4pap.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. 

 

Ustanovení Privacy policy jsou účinná od 25. 5. 2018, datum poslední revize – leden 2020.