Následující Všeobecné podmínky se vztahují na používání aplikace SmartSpotter. Aplikaci nabízí společnost SmartSpotter s.r.o.


ČLÁNEK 1 – DEFINICE

Výrazy psané velkými písmeny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam (v jednotném i množném čísle):

 

1.1.    SmartSpotter: SmartSpotter s.r.o., se sídlem Za Kovárnou 422, 109 00 Praha, IČO:2795896, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 129462.

1.2.    Účet: Osobní účet, který společnost SmartSpotter zpřístupnila Spotterovi za účelem používání Aplikace.

1.3.    Aplikace: Software používaný společností SmartSpotter v souvislosti s online platformou, na které mohou Klienti zadávat Úkoly, které provádějí Spotteři.

1.4.    Všeobecné obchodní podmínky: tyto obchodní podmínky.

1.5.    Materiál: údaje, fotografie atd. předložené Spotterem za účelem splnění Zadání.

1.6.    Zadání: každé zadání od společnosti SmartSpotter nabízené Spotterům v Aplikaci, které může spočívat v kontrole (marketingových) smluv jménem Klienta.

1.7.    Klient: fyzická nebo právnická osoba, která požádá společnost SmartSpotter o provedení Zadání.

1.8.    Smlouva: smlouva mezi Spotterem a společností SmartSpotter, na jejímž  základě může Spotter používat Aplikaci a jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky.

1.9.    Spotter: fyzická osoba, která se zaregistruje ve službě SmartSpotter, aby mohla provádět Zadání.

1.10.    Strana/Strany: smluvní strany Smlouvy, Spotter, SmartSpotter a Klient, jednotlivě nebo společně.

1.11.    Odměna: Odměna za služby, které jsou poskytovány v rámci služby SmartSpotter: Částka vyplacená společností SmartSpotter Spotterovi, která závisí na počtu Zadání provedených Spotterem, která byla schválena společností SmartSpotter. Spotter může obdržet Odměnu také v případě, že doporučil nového Spottera a ten následně splní Zadání. Odměna se může skládat také z nákladů, které Spotterovi vznikly v souvislosti s plněním Zadání, a dočasných bonusů, které určí společnost SmartSpotter.

1.12.    Webové stránky: webové stránky společnosti SmartSpotter, www.smartspotter.com a jakékoli další (sub)domény. 


ČLÁNEK 2 – VZNIK DOHODY

2.1.    Spotter si může aplikaci stáhnout z App Store a Google Play Store.

2.2.    Aby mohl Spotter používat Aplikaci, musí se nejprve zaregistrovat prostřednictvím Aplikace nebo Webové stránky.

2.3.    Smlouva vzniká okamžikem, kdy Spotter registrací přijme nabídku společnosti SmartSpotter.

2.4.    Spotter musí být starší 15 let a je povinen zaregistrovat své skutečné jméno u společnosti SmartSpotter.

2.5.    Smluvní strany si přejí uzavřít smlouvu pouze na základě smlouvy o poskytování služeb ve smyslu českého občanského zákoníku.

2.6.    Strany rozhodně nemají v úmyslu uzavřít pracovní smlouvu ve smyslu zákoníku práce.

2.7.    Spotter je osobně odpovědný za placení daní.

2.8.    Společnost SmartSpotter si vyhrazuje právo odmítnout osoby jako Spottery bez udání důvodu nebo odmítnout Spotterovi přístup k Zadání, například pokud má společnost SmartSpotter podezření na podvod nebo se domnívá, že se dotyčná osoba snaží ovlivnit výsledky.

2.9.    Společnost SmartSpotter při registraci požaduje jméno, věk, e-mailovou adresu a číslo bankovního účtu a je ze zákona povinna požadovat jméno, věk, e-mailovou adresu a IBAN Spottera při registraci a platbě za splnění zadání. Za správnost těchto údajů odpovídá Spotter. Společnost SmartSpotter i Spotter musí být schopni předložit výpis plateb příslušným finančním úřadům.

2.10.    Kromě níže uvedených ustanovení mohou App Store společnosti Apple a Google Play stanovit podmínky pro získání aplikace a její používání.

2.11.    Spotter je povinen se seznámit s podmínkami používání a prohlášením o ochraně osobních údajů v obchodě Apple App Store, Google Play a s veškerými platnými podmínkami na internetových stránkách příslušného poskytovatele. 


ČLÁNEK 3 – POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A ÚČTU

3.1 Aby mohl Spotter aplikaci používat, musí se nejprve zaregistrovat a vytvořit si účet. K tomu musí Spotter rovněž zadat údaje. Spotter prohlašuje, že je oprávněn tyto údaje zadávat.

3.2 Během registrace Spotter použije e-mailovou adresu a heslo, které lze po registraci použít k přihlášení do aplikace. Spotter odpovídá za výběr dostatečně spolehlivého hesla. Společnost SmartSpotter neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů a může vždy předpokládat, že Spotter, který se registruje prostřednictvím Aplikace, je skutečně tímto Spotterem.

3.3 Společnost SmartSpotter vynakládá veškeré úsilí, aby informace v Aplikaci byly co nejúplnější a nejpřesnější. Společnost SmartSpotter však nenese žádnou odpovědnost za škody jakýmkoli způsobem způsobené použitím, neúplností nebo nepřesností informací uvedených v Aplikaci a všech ostatních komunikačních prostředcích.

3.4 Spotter odškodňuje společnost SmartSpotter za veškeré nároky třetích stran vzniklé v důsledku porušení Smlouvy ze strany Spottera. 


ČLÁNEK 4 – PŘIJÍMÁNÍ A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

4.1 Aplikace SmartSpotter může do aplikace umístit Zadání. V popisu je uvedeno, co Zadání obnáší, jaké jsou podmínky a jaký je případná Odměna. Spotteři, kteří chtějí provést Zadání, mohou Zadání přijmout prostřednictvím Aplikace. Po potvrzení Zadání oznámením od společnosti SmartSpotter v aplikaci může Spotter Zadání provést.

4.2 Spotter vynakládá veškeré úsilí, aby splnil Zadání tak, aby Materiál splňoval očekávání Klienta. Plnění Zadání je na riziko Spottera.

4.3 Spotter smí fotografovat osoby pouze tehdy, pokud je to v Zadání výslovně požadováno a pokud mu k tomu dotyčná osoba dá souhlas.

4.4 Je zakázáno předkládat sexuálně explicitní, násilné, nesmyslné nebo autorsky chráněné materiály.

4.5 Webové stránky a aplikace nesmí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

4.6 Po přijetí Zadání má Spotter na jeho provedení omezený čas. Pokud Zadání nebylo provedeno nebo nebylo provedeno správně ve stanovené lhůtě, bude Zadání opět uvolněno.

4.7 SmartSpotter se snaží schválit nebo odmítnout Materiál do 48 hodin. Společnost SmartSpotter je oprávněna Materiál odmítnout bez udání důvodu. Pokud je Materiál předložený společností Spotter zamítnut, bude Zadání znovu uvolněno, pokud je stále k dispozici.  O odmítnutém Materiálu nebude vedena žádná korespondence.

4.8 Po schválení materiálu bude Odměna, na který má Spotter nárok, připsán na jeho účet.


ČLÁNEK 5 – POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1 SmartSpotter získá přístup k údajům o poloze Spottera, pokud k tomu Spotter udělil v aplikaci povolení. Spotter vidí pouze Úkoly, které lze provést v okolí, pokud dal v aplikaci povolení k přístupu k těmto údajům o poloze.

5.2. V případě realizovaných Zadání se místo a čas odevzdání konkrétního Zadání a Spottera stává viditelným pro zaměstnance SmarttSpotter. Po ověření zadání se čas zadání a adresní údaje Zadání stanou viditelnými pro Klienta. Po deaktivaci účtu jsou informace o Spotterovi anonymizovány i pro zaměstnance společnosti SmartSpotter.

5.3 Společnost SmartSpotter zabraňuje Spotterům v podvádění s geolokacemi tím, že sleduje geolokace během používání Aplikace. Ta je sledována pouze tehdy, když používání Aplikace vyžaduje geolokaci (například při spuštění Aplikace, když je požadován seznam dostupných úkolů v okolí). Pokud jsou mezi těmito místy velké rozdíly (například cestovní vzdálenost stovek kilometrů mezi dvěma místy), je toto chování označeno jako možný podvod. Zabránění této formě podvodu je pro služby společnosti SmartSpotter pro její klienty zásadní. Geolokace jsou uchovávány po dobu jednoho týdne, poté jsou automaticky zničeny.

5.4 Naše servery a software zaznamenávají požadavky systému Spotter. Ty obsahují IP adresy a e-mailové adresy Spotterů přihlášených v daném okamžiku. V některých případech jsou požadovány také geolokační údaje. Geolokace pro interakce a podvržení polohy jsou po jednom týdnu automaticky vymazány. Ostatní výše uvedené údaje jsou automaticky shromažďovány a mazány po jednom měsíci.

5.5 Pokud společnost SmartSpotter zjistí, že Spotter porušuje tyto podmínky nebo zákon, nebo pokud na to obdrží stížnost, může společnost SmartSpotter zasáhnout, aby toto porušování ukončila. V takovém případě může společnost SmartSpotter zablokovat přístup k příslušným informacím nebo zablokovat přístup Spottera k aplikaci.


ČLÁNEK 6 – PLATBA

6.1 Pokud je v popisu Zadání uvedeno, že Spotter může za Zadání obdržet Odměnu, má Spotter nárok na Odměnu, pokud byly všechny materiály týkající se Zadání schváleny společností SmartSpotter.

6.2 Účet obsahuje přehled Odměn, na které má Spotter nárok.

6.3 Společnost SmartSpotter vyplácí Spotterům platby jednou týdně, vždy v pátek. To probíhá v týdenních cyklech, které stahují platby z účtů Spotterů do úterý 11:00 hodin. Finální Spoty budou schváleny do 8 hodin ráno.

6.4 SmartSpotter vyplácí Odměnu na bankovní účet, který Spotter uvedl v Účtu.

6.5 Částky přesahující 250 Kč mohou být převáděny automaticky, pokud si to Spotter přeje. Tuto skutečnost lze uvést v profilu. Pokud je na účtu Spottera méně než 250Kč, můžete se přihlásit přes stránku http://www.smartspotter.cz a požádat o platbu, avšak bude účtován poplatek 10Kč za transakci.


ČLÁNEK 7 – LICENCE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Společnost SmartSpotter tímto uděluje Spotterovi, jakožto oprávněnému nabyvateli Aplikace, osobní užívací právo (licenci) k užívání Aplikace způsobem, pro který je určena, a to po dobu trvání Smlouvy.

7.2 Veškerá práva k Aplikaci, doprovodné dokumentaci a všem jejím změnám a rozšířením náleží a nadále náleží společnosti SmartSpotter. Žádné ustanovení této Smlouvy nemá za cíl převádět práva duševního vlastnictví, v žádném případě včetně autorských práv, práv k databázím, práv k názvům domén, práv k obchodním názvům, práv k know-how, práv k ochranným známkám, práv k průmyslovým vzorům, práv souvisejících a patentových práv.

7.3 Spotter zaručuje, že na Materiál nejsou vázána žádná práva třetích osob.

7.4 Spotter vždy poskytuje společnosti SmartSpotter bezplatnou a neomezenou licenci pro všechny formy použití a využití. Tato licence je časově neomezená a nezaniká ukončením Smlouvy, bez ohledu na důvod ukončení.

7.5 Pokud jsou práva duševního vlastnictví k Materiálu nepřevoditelná, Spotter uděluje společnosti SmartSpotter výhradní právo na užívání s právem udělovat podlicence třetím osobám.

7.6 Společnost SmartSpotter je oprávněna Materiál užívat a případně jej poskytnout Klientovi, který vydává Zadání.

7.7 Zadavatel odškodňuje společnost SmartSpotter za nároky třetích stran týkající se porušení jejich práv duševního vlastnictví.


ČLÁNEK 8 – BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Společnost SmartSpotter bude usilovat o odpovídající ochranu aplikace před zneužitím a neoprávněným přístupem k datům Spottera a Klienta.

8.2 Společnost SmartSpotter může přijmout (technická) opatření k ochraně Aplikace. Pokud společnost SmartSpotter takováto bezpečnostní opatření přijala, Spotter se nesmí tomuto zabezpečení vyhnout nebo jej odstranit.

8.3 Při používání Aplikace jsou zpracovávány (osobní) údaje samotného Spottera a Materiálů předložených Spotterem. Zpracování (osobních) údajů Spottera a Klienta je nezbytné k tomu, aby bylo možné Aplikaci používat, a tyto údaje jsou tedy zpracovávány za účelem plnění Smlouvy.

8.4 Spotter má jako fyzická osoba právo na informace, přístup, opravu nebo výmaz údajů, které o něm uchováváme. Pokud chcete toto právo uplatnit, můžete zaslat e-mail na adresu gdpr@4pap.cz spolu s kopií dokladu totožnosti a svou žádostí. Po potvrzení vaší totožnosti vám do 1 měsíce poskytneme informace nebo vyhovíme vaší žádosti.

 
ČLÁNEK 9 – DOSTUPNOST, ÚDRŽBA A ZMĚNY

9.1 Za instalaci a zahájení používání Aplikace odpovídá Spotter.

9.2 Společnost SmartSpotter se snaží zajistit, aby Aplikace neobsahovala viry, zadní vrátka nebo škodlivé postupy, a snaží se udržovat Aplikaci a Webové stránky co nejvíce dostupné, ale nezaručuje nepřetržitou dostupnost.

9.3 Společnost SmartSpotter má právo měnit a udržovat Aplikaci nebo její část.

9.4 Údržba a změny Aplikace a Webových stránek prováděné společností Smartspotter mohou mít za následek, že Aplikace a/nebo Webové stránky budou dočasně zcela nebo částečně mimo provoz. Společnost SmartSpotter vynaloží veškeré úsilí, aby tato omezení používání včas oznámila.

9.5 Společnost SmartSpotter čas od času vydává aktualizace, které mohou opravit chyby nebo zlepšit fungování Aplikace.

9.6 Dostupné aktualizace Aplikace budou sdělovány prostřednictvím oznámení prostřednictvím obchodů Apple App Store a Google Play, přičemž je povinností Spottera tato oznámení sledovat. Aktualizace jsou rovněž prováděny prostřednictvím této platformy, což vyžaduje aktivní připojení k internetu.

9.7 Aktualizace se instalují se samostatným souhlasem Spottera. Společnost SmartSpotter je z hlediska řádného provádění aktualizací závislá na dostupnosti obchodů Apple App Store a Google Play, na což společnost SmartSpotter nemá vliv. Společnost SmartSpotter neodpovídá za správnou implementaci aktualizací ani za ni neručí. Neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb, které byly vyřešeny v aktualizaci, kterou nenainstaloval Spotter.

9.8 Aktualizace může stanovit podmínky, které se odchylují od ustanovení Smlouvy. Spotter je na tuto skutečnost vždy předem upozorněn a Spotter pak může aktualizaci odmítnout. Instalací takové aktualizace Spotter souhlasí s těmito odchylnými podmínkami, které se pak stanou součástí Smlouvy.


ČLÁNEK 10 – ODPOVĚDNOST

10.1 Společnost SmartSpotter nemá žádný vliv na data zadaná a uložená v aplikaci subjektem Spotter, ani nemůže ovlivnit způsob, jakým subjekt Spotter s materiálem nakládá. Společnost SmartSpotter proto vylučuje svou odpovědnost vůči Spotterovi za škody způsobené nedostatky při plnění Smlouvy nebo v důsledku protiprávního jednání.

10.2 Jakékoli omezení nebo vyloučení odpovědnosti obsažené ve Smlouvě neplatí, pokud je škoda důsledkem úmyslu nebo úmyslné nedbalosti ze strany vedení společnosti SmartSpotter.

10.3 Odpovědnost je omezena částkou, kterou Klient zaplatil společnosti SmartSpotter za tu část Zadání, která vedla ke vzniku škody, sníženou o náklady, které společnosti SmartSpotter vznikly v souvislosti s tímto Zadáním.

10.4 Společnost SmartSpotter v žádném případě neodpovídá za škodu jakýmkoli způsobem způsobenou použitím, neúplností nebo nepřesností Materiálů poskytnutých Spotterem.

10.5 Společnost SmartSpotter neodpovídá za škody na chytrém telefonu Spottera způsobené při plnění Zadání nebo v souvislosti s ním.

10.6 Spotter odškodňuje společnost SmartSpotter za nároky třetích stran v souvislosti se škodami způsobenými v souvislosti s plněním Zadání nebo z něj vyplývajícími.

10.7 Společnost SmartSpotter nenese odpovědnost, pokud je to přímým nebo nepřímým důsledkem nesprávného fungování obchodu s aplikacemi Apple App Store nebo Google Play.


ČLÁNEK 11 – VYŠŠÍ MOC

11.1 Žádná ze stran není povinna plnit žádné závazky, pokud tak nemůže učinit z důvodu vyšší moci. Vyšší moc může zahrnovat: (i) výpadek elektrické energie, (ii) výpadek internetu, výpadek serveru, práce počítače nebo telekomunikačního zařízení, jakož i jiné události, v jejichž důsledku strany nemohou bez vlastního zavinění splnit jakýkoli závazek.

11.2 Vyšší moc se uplatní také v případě, že nelze splnit Zadání v místě uvedeném v Zadání.


ČLÁNEK 12 – DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

12.1 Společnost SmartSpotter může smlouvu kdykoli vypovědět.

12.2 Pokud Spotter nepoužívá svůj účet po dobu tří měsíců, bude účet uzavřen. Spotter o tom bude informován e-mailem a má právo čerpat kredit po dobu tří měsíců poté. Po uplynutí této doby je kredit splatný společnosti SmartSpotter.

12.3 Spotter může kdykoli zrušit účet, pokud již nemá žádné nevyřízené Úkoly.

12.4 Účty jsou automaticky a trvale deaktivovány a smazány po šesti měsících nečinnosti. V té době již Spotter obdrží několik upozornění na tuto skutečnost. Pokud Spotter požádá společnost SmartSpotter o deaktivaci svého účtu, je účet okamžitě deaktivován a smazán.

12.5 Po ukončení Smlouvy (z jakéhokoli důvodu) musí Spotter ukončit a přestat používat službu SmartSpotter. V takovém případě musí Spotter odstranit všechny kopie (včetně záložních kopií) Aplikace ze všech systémů Spottera.


ČLÁNEK 13 – ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

13.1 Společnost SmartSpotter má právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Společnost SmartSpotter oznámí změnu nebo doplnění Spotteru nejméně 30 dní před nabytím jejich účinnosti.

13.2 Pokud Spotter nechce změny nebo doplňky akceptovat, může do 14 dnů od oznámení podat odůvodněnou námitku, po jejímž obdržení SmartSpotter změnu nebo doplněk znovu posoudí.

13.3 Pokud se společnost SmartSpotter rozhodne na změně nebo dodatku setrvat, může Spotter od Smlouvy odstoupit. 


ČLÁNEK 14 – UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Společnost SmartSpotter bude uchovávat všechny osobní údaje Spottera po dobu trvání Smlouvy. Společnost SmartSpotter vynaloží veškeré úsilí, aby na žádost Spottera po skončení Smlouvy poskytla kopii těchto osobních údajů.

14.2 Kopie bude poskytnuta v běžně používaném formátu souboru, který určí společnost SmartSpotter.


ČLÁNEK 15 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

15.1 Tato smlouva a všechny další dohody uzavřené mezi stranami, které z ní mohou nebo nemusí vyplývat, se řídí českým právem. Touto volbou práva není dotčena ochrana, kterou Spotter požívá podle závazného práva místa svého bydliště.

15.2 Pokud není kogentními právními předpisy stanoveno jinak, budou veškeré spory vyplývající ze Smlouvy předloženy příslušnému českému soudu v okrese, kde má společnost SmartSpotter sídlo.

15.3 Pokud se některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku. V takovém případě strany stanoví nové ustanovení (nová ustanovení), které co nejvěrněji odráží záměr a smysl původního ustanovení.

15.4 V těchto Všeobecných obchodních podmínkách se pojmy "písemně" a "písemně" rozumí také komunikace prostřednictvím e-mailu, pokud byla dostatečně prokázána totožnost odesílatele a neporušenost e-mailu.

15.5 Společnost SmartSpotter může převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, která převezme příslušné obchodní činnosti nebo autorská práva společnosti SmartSpotter.

15.6 Povinnosti, které mají podle své povahy trvat i po ukončení smlouvy, budou platit i po ukončení smlouvy. Ukončení smlouvy výslovně nezbavuje smluvní strany jejich povinnosti 

 

Kontaktní údaje
Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky po přečtení těchto Všeobecných obchodních podmínek, neváhejte nás kontaktovat.

 

SmartSpotter s.r.o.

Za Kovárnou 422/23

10900 Praha 10

Czech Republic

 

Tel. +420 257 318 953

Email: info@smartspotter.cz