VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - SmartSpotter 

 

1. Všeobecné informace

1.1         Pojmy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách jsou definovány takto:

  (a)  Materiály: data, fotografie, soubory atd., které předloží Spotter za účelem plnění smlouvy;

  (b)  SmartSpotter (My): Společnosti SmartSpotter s.r.o., soukromá společnost s ručením omezeným založená podle práva České republiky, se sídlem Za Kovárnou 422, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 2795896, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 129462;

  (c)   SmartSpotter App: software, který používá SmartSpotter na základě licence poskytnuté společností SmartSpotter B.V.  IJsselmeerweg 100 K , 1411 DL Naarden , a to jako online platformu, na které mohou Klienti žádat o uzavření smlouvy a její následné plnění prostřednictvím Spotterů;

  (d)  Spotter (Vy): fyzická osoba, která se zaregistruje u společnosti SmartSpotter, aby plnila poskytovala služby dle této smlouvy;

  (e)   Klient: fyzická nebo právnická osoba, která žádá, aby společnost SmartSpotter uzavřela smlouvu a následně ji plnil prostřednictvím Spotterů.

1.2         Jako Spotter poskytujete objednané služby podle této smlouvy samostatně, na vlastní náklady a odpovědnost. Jako Spotter nejste zástupce ani zaměstnanec Klienta ani společnost SmartSpotter. Nebudete se prezentovat jako zástupce, agent nebo zaměstnanec Klienta nebo společnost SmartSpotter. Nesmíte fotografovat žádné osoby, pokud to výslovně nedovolují pokyny k provedení úkolu. Máte zakázáno předkládat společnosti SmartSpotter obscénní fotografie, fotografie zobrazující násilí, fotografie, které jsou pro úkol irelevantní nebo fotografie materiálů chráněných autorským právem. Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost SmartSpotter v případě jakýchkoliv nároků třetích osob na náhradu škody, ztráty nebo porušení práv duševního vlastnictví, vzniklých na základě vašich fotografií.

1.3         Materiály budou vyhodnoceny a schváleny nebo odmítnuty do 48 hodin. Pokud budou schváleny, odměna, kterou získáte, bude připočtena k vašemu účtu. Co se týče Materiálů, které byly odmítnuté, společnost SmartSpotter nemusí uvést důvody odmítnutí ani provádět žádnou další korespondenci.

1.4         Berete na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za příjmy z příležitostných činností ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat. Máte výhradní odpovědnost za úhradu všech pokut, daní a jiných plateb, jež jsou splatné orgánům veřejné správy a přímo nebo nepřímo se týkají vašeho úkolu.

1.5         Všechny Materiály předložené Spottery se stávají majetkem společnosti SmartSpotter a SmartSpotter je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto fotografiím a poskytovat třetím osobám licenci k užití Materiálů v rozsahu potřebném pro plnění úkolů z této smlouvy.

1.6         SmartSpotter nenese odpovědnost za jakékoliv incidenty na půdě prodejny. SmartSpotter nenese odpovědnost za skutečnost, zda je možné splnit úkol v uvedené lokaci. SmartSpotter nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které vám vzniknou v důsledku provádění vašeho úkolu.

 

2. Ochrana soukromí a osobních údajů

2.1        SmartSpotter se zavazuje k dodržování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i nařízení EP a Rady 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje Spottera budou zpracovávány výhradně pro účely plnění této smlouvy a v souladu se souhlasem ke zpracování osobních údajů udělených Spotterem Smart Spotterovi.

2.2        Potvrzujete, že při registraci jste veškeré své osobní údaje uvedl/a dobrovolně. Prohlašujete, že veškeré osobní údaje, které jste o sobě uvedl/a při registraci jsou pravdivé. Jste si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace Spottera a bude důvodem k ukončení Vašeho členství.

2.3        SmartSpotter App jakož i další software používaný společností SmartSpotter neumožňují, aby třetí osoby viděly osobní údaje Spotterů.

2.4        SmartSpotter nabízí úkoly na základě lokace. Z tohoto důvodu aplikace zobrazuje vaši lokaci při plnění úkolů. Tyto informace zpracováváme s patřičnou péčí a nikdy je neposkytujeme třetím osobám.

 

3. Důvěrnost a duševní vlastnictví

3.1        Autorské právo k veškerému obsahu na těchto webových stránkách, včetně appletů, grafiky, obrázků, formátu a textu, náleží naší společnosti nebo máme na tyto materiály licenci.

3.2        Kromě výjimek, jež povoluje zákon o autorském právu, nesmíte kopírovat, reprodukovat, dále uveřejňovat, distribuovat a poskytovat žádné informace uvedené na těchto webových stránkách bez našeho předchozího písemného souhlasu.

3.3        Všechny ochranné známky, značky a loga, jež jsou označeny symboly TM nebo ® a jsou použity na těchto webových stránkách, vlastní naše společnost, nebo máme licenci na jejich užívání. Váš přístup na naše webové stránky vás neopravňuje k užívání těchto značek bez písemného povolení vlastníka příslušných práv.

3.4        Všechna práva duševního vlastnictví platí pro všechny práce odvozené z obsahu našich webových stránek.

3.5        Důvěrné informace o Klientovi nebo společnosti SmartSpotter nesmíte poskytnout žádné třetí osobě (tj. osobě odlišné od Klienta či společnosti SmartSpotter), s výjimkou případů, kdy je to požadováno ze zákona. Důvěrnými informacemi se rozumí, mimo jiné, tyto informace:

  (a)  Informace týkající se obchodních praktik, finanční informace, osobní informace zaměstnanců a vedoucích pracovníků, obchodní tajemství a jakékoliv jiné informace, jež by se obvykle považovaly za důvěrné; nebo

  (b)  Cokoliv chráněné autorským právem, patentem nebo ochrannou známkou; nebo

  (c)   Informace, které vám byly výslovně poskytnuté jako důvěrné.

 

4. Účast

4.1        Abyste mohl(a) být Spotterem, musíte mít minimálně 18 let.

4.2        Požaduje se od vás, abyste používal(a) své skutečné jméno.

4.3        Váš účet je spojený s vaší identitou. Váš účet nemůžete prodat, vyměnit nebo jinak převést třetím osobám.

 

5. Platební podmínky

5.1   Spottery platíme jednou týdně, vždy v pátek. Můžete se rozhodnout, zda vás budeme platit automaticky, vždy kdy váš příjem dosáhne výše 250Kč nebo zda ušetříte na svém účtu více peněz a manuálně požádáte o platbu, až budete chtít. Pokud vyděláte méně než  250Kč, můžete se přihlásit na stránku http://www.smartspotter.cz a požádat o platbu, avšak budeme vám účtovat 10Kč jako poplatek za transakci.

 

6. Odpovědnost

6.1        Společnost SmartSpotter nenese odpovědnost za:

  (a)  Neúplné nebo nesprávně uvedené údaje ze strany Spottera nebo Klienta;

  (b)  Technické problémy, v jejichž důsledku dojde k nesprávnému fungování aplikace SmartSpotter App a/nebo neodeslání nezbytných informací;

  (c)   Společnost SmartSpotter nemá odpovědnost za případné poškození vašeho chytrého telefonu v důsledku provádění úkolu.

6.2        Společnost SmartSpotter si vyhrazuje právo blokovat lidi bez uvedení důvodu. Blokovat vás můžeme například v těchto případech:

  (a)  Jsme přesvědčeni, že se dopouštíte podvodu;

  (b)  Jsme přesvědčeni, že se snažíte ovlivnit výsledky.

6.3        Spotteři provádějí úkoly výhradně na své vlastní náklady a odpovědnost. Souhlasíte s tím, že odškodníte SmartSpotter v případě úhrady jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo ztráty, vzniklých na základě vašeho chování při plnění úkolů Spottera. Dále souhlasíte s tím, že společnost SmartSpotter nenese odpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou při plnění úkolů Spottera uložených společností SmartSpotter, popř. souvisejících s jejími produkty či službami.

 

 

SOUHLAS SPOTTERA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti SmartSpotter, s.r.o., soukromá společnost s ručením omezeným založená podle práva České republiky, se sídlem Za Kovárnou 422, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 27958965 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení

-        e-mail

-        datum narození

-        pohlaví

-        adresa

-        Číslo bankovního účtu

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem poskytování Vašich služeb Spottera ze smlouvy uzavřené dle Všeobecných podmínek společnosti SmartSpotter. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytování služeb Spotterem dle Všeobecných podmínek SmartSpotter, maximálně na dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu.

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SmartSpotter (info@smartspotter.cz)

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  (a) Poskytovatel softwaru společnost SmartSpotter B.V. IJsselmeerweg 100 K, 1411 DL Naarden

  (b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-         vzít souhlas kdykoliv zpět,

-         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-         požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-         vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.