Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

Materiaal: de door Spotter ter vervulling van een Opdracht ingestuurde gegevens, foto’s, bestanden en dergelijke;

Opdracht: een door SmartSpotter goedgekeurd verzoek van Opdrachtgever;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die SmartSpotter verzoekt een Opdracht uit te laten voeren;

SmartSpotter: Hamilton Bright N.V. met betrekking tot de dienst SmartSpotter;

SmartSpotter App: de software die SmartSpotter gebruikt in verband met het online platform waarop Opdrachtgevers Opdrachten kunnen plaatsen die door Spotters worden uitgevoerd;

Spotter: een natuurlijk persoon die zich bij SmartSpotter registreert om Opdrachten uit te kunnen voeren.  

 

Artikel 2: Relatie Spotter – SmartSpotter

2.1 Door registratie als Spotter komt een overeenkomst tussen SmartSpotter en Spotter tot stand. Door registratie als Spotter via de website of de SmartSpotter App komt een overeenkomst tussen SmartSpotter en Spotter tot stand waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Spotters worden door SmartSpotter ingezet om storechecks uit te voeren. Na het downloaden van de SmartSpotter App kan de Spotter zien waar een storecheck uitgevoerd kan worden en voor welk product. Een Spotter kan zelf bepalen of en wanneer (binnen een vastgestelde periode) hij/zij de storecheck uitvoert.

2.2 Een Spotter dient 16 jaar of ouder te zijn, en is verplicht zijn echte naam te registreren bij SmartSpotter.

2.3 Spotter verklaart dat hij als zelfstandige contractspartij handelt ten opzichte van SmartSpotter Tussen SmartSpotter en Spotter is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Spotter vrijwaart SmartSpotter voor alle aanspraken van de Sociale Inspectie met betrekking tot niet betaalde belasting en premies over de vergoeding van Spotter. Als SmartSpotter die belasting en premies wel moet afdragen, kan hij die bedragen met boetes en rente verhalen op Spotter en/of inhouden op de vergoeding aan Spotter. Spotter is jegens SmartSpotter draagplichtig voor alle zodanige belastingen, premies, boeten en renten.

2.4 SmartSpotter behoudt zich het recht voor mensen zonder opgaaf van reden te weigeren als Spotter of een Spotter de toegang tot een Opdracht te ontzeggen, bijvoorbeeld indien SmartSpotter een vermoeden van fraude heeft of denkt dat de betrokkene de resultaten tracht te beïnvloeden.  

2.5 SmartSpotter is wettelijk verplicht bij inschrijving en uitbetaling van opdrachten te vragen om de naam, de leeftijd, het e-mail adres, het IBAN nummer en het BSN nummer van de Spotter. De Spotter is verantwoordelijk om zorg te dragen voor de juistheid van deze gegevens. Zowel SmartSpotter als de Spotter dient namelijk een opgaaf van uitbetalingen aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken wanneer de Belastingdienst daarom vraagt. De Opdrachten vallen onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’

 

Artikel 3: Gebruiksregels SmartSpotter App 

3.1 Spotter spant zich ervoor in de Opdracht dusdanig te vervullen dat het Materiaal voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever. De uitvoering van de Opdracht geschiedt voor eigen risico van Spotter.

3.2 Spotter mag enkel personen fotograferen indien daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt in de Opdracht en de desbetreffende persoon daarvoor zijn toestemming verleent.

3.3 Het is verboden om seksueel getint, gewelddadig, onzinnig of auteursrechtelijk beschermd materiaal in te sturen.

3.4 De website van SmartSpotter en de SmartSpotter App mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.

3.5 Na aanvaarding van een Opdracht heeft Spotter één uur de tijd om de Opdracht uit te voeren. Indien de Opdracht na dat uur niet of niet correct is uitgevoerd, wordt de Opdracht weer vrijgegeven.

3.6 Het Materiaal wordt binnen 48 uur door SmartSpotter goed- of afgekeurd. SmartSpotter is bevoegd foto’s zonder opgaaf van reden af te keuren. Over afgekeurde foto’s wordt niet gecorrespondeerd.

3.7 Na goedkeuring van het Materiaal wordt het bedrag waarop Spotter recht heeft aan zijn account toegevoegd.  

3.8 SmartSpotter krijgt toegang tot locatiegegevens van Opdrachten en Spotter wanneer de Spotter daar toestemming voor heeft gegeven in de app. De Spotter ziet pas opdrachten die in de buurt uit te voeren zijn wanneer in de app toestemming wordt gegeven om toegang te krijgen tot deze locatiegegevens door de Spotter.

3.9 Bij op specifieke locaties uitgevoerde Opdrachten wordt de locatie en de inlevertijd van de specifieke Opdracht en Spotter zichtbaar voor SmartSpotter medewerkers. Na validatie van de inzending worden de inlevertijd en de adresgegevens van de Opdracht zichtbaar voor de Opdrachtgever. De Spotter informatie wordt ook geanonimiseerd voor SmartSpotter medewerkers wanneer het Spotter account is gedeactiveerd.

3.10 SmartSpotter voorkomt dat Spotters frauderen met geolocaties door geolocaties tijdens interacties met de SmartSpotter App bij te houden. Dit wordt enkel bijgehouden wanneer interacties een geolocatie vereisen (bijvoorbeeld bij opstarten SmartSpotter App, wanneer om een lijst met in de buurt beschikbare Opdrachten wordt gevraagd). Bij grote verschillen tussen deze locaties (bijvoorbeeld een reisafstand van honderden kilometers tussen twee interacties), wordt dit gedrag gemarkeerd als mogelijke fraude. Het voorkomen van deze vorm van fraude is essentieel voor de dienstverlening van SmartSpotter aan haar Opdrachtgevers. Deze geolocaties worden een week opgeslagen, waarna deze automatisch worden vernietigd.

3.11 Onze servers en software loggen aanvragen die door het systeem worden gedaan. Deze bevatten het IP-adres en het e-mail adres van op dat moment ingelogde Gebruikers en Spotters. In sommige gevallen worden ook geolocaties opgevraagd. Geolocaties met oog op interacties en locatie spoofing worden automatisch na een week verwijderd. De overige bovenstaande gegevens worden automatisch vergaard en verwijderd na een maand.

 

Artikel 4: Betaling 

4.1 SmartSpotter betaalt wekelijks op donderdag uit aan Spotters.

4.2 Bedragen van meer dan EUR 20,- kunnen als de Spotter het wil automatisch worden overgemaakt. Dit is aan te geven in het profiel. Uitbetaling van kleinere bedragen kan via smartspotter.nl worden aangevraagd tegen betaling van EUR 0,50 transactiekosten.  

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade verband houdend met of voortvloeiend uit het door Spotter (doen) uitvoeren van een Opdracht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens leidinggevend personeel van SmartSpotter.

5.2 Indien de betrokkenheid van SmartSpotter bij een Opdracht leidt tot aansprakelijkheid jegens Spotter, is de aansprakelijkheid van SmartSpotter beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan SmartSpotter heeft betaald voor de betreffende Opdracht minus de door SmartSpotter gemaakte kosten in verband met die Opdracht.

5.3 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door Spotter.

5.4 SmartSpotter is niet aansprakelijk voor schade aan de smartphone van Spotter veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de Opdracht.

5.5 Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden ten aanzien van schade veroorzaakt in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering van een Opdracht.  

Artikel 6: Overmacht 

6.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) elektriciteitsstoring, (ii) storing van internet, serverstoring, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

6.2 Van overmacht is eveneens sprake indien er op de in de Opdracht aangegeven locatie geen Opdracht kan worden vervuld.  

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten 

7.1 Spotter garandeert dat er geen rechten van derden rusten op het Materiaal, en draagt de intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal over aan SmartSpotter.

7.2 Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal niet overdraagbaar zijn, verstrekt Spotter SmartSpotter een exclusief gebruiksrecht, met het recht sublicenties te verstrekken aan derden.

7.3 Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden betreffende schending van hun intellectuele eigendomsrechten.  

 

Artikel 8: Beëindiging 

8.1 SmartSpotter is bevoegd de overeenkomst te allen tijde te beëindigen.

8.2 Indien Spotter zijn account gedurende drie maanden niet heeft gebruikt, wordt het account afgesloten. Spotter ontvangt hierover bericht per e-mail en heeft gedurende 2 maanden daarna het recht het tegoed op te nemen. Na die periode vervalt het tegoed aan SmartSpotter.

8.3 Beëindiging door Spotter kan te allen tijde geschieden.  

8.4 Spotter accounts worden na drie maanden inactiviteit automatisch en permanent gedeactiveerd en verwijderd. Op dat moment heeft de Spotter al meerdere waarschuwingsberichten hierover ontvangen. Wanneer een Spotter aan SmartSpotter vraagt zijn/haar account te deactiveren, dan wordt het account direct gedeactiveerd en verwijderd.

 

Artikel 9: Privacy 

SmartSpotter handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van een overeenkomst en ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht.

Spotters hebben als individu recht op informatie, toegang, correctie of het laten verwijderen van de data die we van je opslaan. Wil je van dit recht gebruik maken, dan kan je een mail sturen naar privacy@smartspotter.com, samen met een kopie ID bewijs en je verzoek. Na bevestigen van je identiteit zullen wij binnen 1 maand je van de informatie voorzien of je verzoek inwilligen.

 

Artikel 10: Nawerking 

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.  

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.