Voor het gebruik van de SmartSpotter App gelden onderstaande Algemene voorwaarden. De App wordt aangeboden door SmartSpotter B.V.

 
ARTIKEL 1.    DEFINITIES

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1    Account: het persoonlijke account dat door SmartSpotter aan Spotter ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van de App.

1.2    App: de software die SmartSpotter gebruikt in verband met het online platform waarop Opdrachtgevers Opdrachten kunnen plaatsen die door Spotters worden uitgevoerd.

1.3    Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.4    Materiaal: de door Spotter ter vervulling van een Opdracht ingestuurde gegevens, foto’sen dergelijke.

1.5    Opdracht: iedere opdracht van SmartSpotter die aan Spotters wordt aangeboden in de App, welke kan bestaan uit het controleren van (marketing)afspraken ten behoeve van Opdrachtgever.

1.6    Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die SmartSpotter verzoekt een Opdracht uit te laten voeren.

1.7    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Spotter en SmartSpotter op grond waarvan Spotter de App kan gebruiken en waarvan de Algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.8    SmartSpotter: SmartSpotter B.V., gevestigd aan de IJsselmeerweg 100 Unit K te Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55334652.

1.9    Spotter: een natuurlijk persoon die zich bij SmartSpotter registreert om Opdrachten uit te kunnen voeren.

1.10    Partij(en): de partijen bij de Overeenkomst, Spotter, SmartSpotter en Opdrachtgever, afzonderlijk of gezamenlijk.

1.11    Vergoeding: Geldbedrag of tegoed dat door SmartSpotter uitgekeerd wordt aan Spotter, welke afhankelijk is van het door Spotter aantal uitgevoerde Opdrachten die door SmartSpotter zijn goedgekeurd. Spotter kan tevens een Vergoeding ontvangen als hij/zij een nieuwe Spotter heeft doorverwezen en diegene vervolgens een Opdracht voltooid. Vergoeding kan bovendien bestaan uit gemaakte kosten door Spotter ter vervulling van de Opdracht en tijdelijke, door SmartSpotter te bepalen, bonussen.

1.12    Website: de website van SmartSpotter, www.smartspotter.com, en eventuele andere (sub)domeinen.

 
ARTIKEL 2.    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1    De App is door Spotter te downloaden via de App Store en de Google Play Store.

2.2    Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Spotter zich eerst te registreren via de App of Website.

2.3    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Spotter het aanbod van SmartSpotter aanvaard door zich te registreren.

2.4    Een Spotter dient 16 jaar of ouder te zijn, en is verplicht zijn echte naam te registreren bij SmartSpotter.

2.5    Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

2.6    Partijen beogen uitdrukkelijk om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

2.7    Een Spotter is zelf verantwoordelijk voor belastingafdracht.

2.8    SmartSpotter behoudt zich het recht voor mensen zonder opgaaf van reden als Spotter te weigeren of een Spotter de toegang tot een Opdracht te ontzeggen, bijvoorbeeld indien SmartSpotter een vermoeden van fraude heeft of denkt dat de betrokkene de resultaten tracht te beïnvloeden.

2.9    SmartSpotter vraagt bij inschrijving om de naam, leeftijd, het e-mailadres en IBAN-nummeris wettelijk verplicht bij inschrijving en uitbetaling van opdrachten te vragen om de naam, de leeftijd, het e-mailadres en het IBAN-nummer van de Spotter. De Spotter is verantwoordelijk om zorg te dragen voor de juistheid van deze gegevens. Zowel SmartSpotter als de Spotter dient namelijk een opgaaf van uitbetalingen aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken wanneer de Belastingdienst daarom vraagt. De Opdrachten vallen onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

2.10    Naast de hieronder opgenomen bepalingen kunnen Apple’s Appstore en Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App en het gebruiken daarvan.

2.11    Spotter dient hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder te raadplegen.

 
ARTIKEL 3.    GEBRUIK VAN DE APP EN ACCOUNT

3.1    Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Spotter zich eerst te registreren en een Account aan te maken. Hiervoor dient Spotter ook gegevens in te vullen. Spotter verklaart bevoegd te zijn om deze gegevens in te vullen.

3.2    Tijdens de registratieprocedure gebruikt Spotter een e-mailadres en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd in de App. Spotter is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. SmartSpotter is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Spotter die zich aanmeldt via de App ook daadwerkelijk die Spotter is.

3.3    SmartSpotter spant zich in om informatie in de App zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. SmartSpotter aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App en alle overige communicatiemiddelen.

3.4    Spotter vrijwaart SmartSpotter voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Spotter.

 
ARTIKEL 4.    ACCEPTEREN EN UITVOEREN VAN OPDRACHTEN

4.1    SmartSpotter kan in de App Opdrachten plaatsen. In de omschrijving wordt vermeld wat de Opdracht inhoudt, wat de voorwaarden zijn en wat de eventuele Vergoeding is. Spotters die een Opdracht willen uitvoeren kunnen via de App een Opdracht accepteren. Na bevestiging van de Opdracht door een melding van SmartSpotter in de App, kan Spotter de Opdracht uitvoeren.

4.2    Spotter spant zich ervoor in de Opdracht dusdanig te vervullen dat het Materiaal voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever. De uitvoering van de Opdracht geschiedt voor eigen risico van Spotter.

4.3    Spotter mag enkel personen fotograferen indien daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt in de Opdracht en de desbetreffende persoon daarvoor zijn toestemming verleent.

4.4    Het is verboden om seksueel getint, gewelddadig, onzinnig, of auteursrechtelijk beschermd materiaal in te sturen.

4.5    De Website en de App mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.

4.6    Na aanvaarding van een Opdracht heeft Spotter beperkt de tijd om de Opdracht uit te voeren. Indien de Opdracht binnen de gestelde tijd niet of niet correct is uitgevoerd, wordt de Opdracht weer vrijgegeven.

4.7    Het streven is het Materiaal binnen 48 uur door SmartSpotter goed- of af te keuren. SmartSpotter is bevoegd Materiaal zonder opgaaf van reden af te keuren. In geval van afkeuring van het door Spotter ingezonden Materiaal, wordt de Opdracht weer vrijgegeven indien deze nog beschikbaar is.  Over afgekeurd Materiaal wordt niet gecorrespondeerd.

4.8    Na goedkeuring van het Materiaal wordt de Vergoeding waarop Spotter recht heeft aan zijn Account toegevoegd.

 
ARTIKEL 5.    GEBRUIK VAN DE APP

5.1    SmartSpotter krijgt toegang tot locatiegegevens van Spotter wanneer de Spotter daar toestemming voor heeft gegeven in de App. De Spotter ziet pas Opdrachten die in de buurt uit te voeren zijn wanneer in de App toestemming wordt gegeven om toegang te krijgen tot deze locatiegegevens door de Spotter.

5.2    Bij uitgevoerde Opdrachten wordt de locatie en de inlevertijd van de specifieke Opdracht en Spotter zichtbaar voor medewerkers van SmartSpotter. Na validatie van de inzending worden de inlevertijd en de adresgegevens van de Opdracht zichtbaar voor de Opdrachtgever. De Spotter informatie wordt ook geanonimiseerd voor SmartSpotter medewerkers wanneer het Account is gedeactiveerd.

5.3    SmartSpotter voorkomt dat Spotters frauderen met geolocaties door geolocaties tijdens gebruik van de App bij te houden. Dit wordt enkel bijgehouden wanneer het gebruik van de App een geolocatie vereisen (bijvoorbeeld bij opstarten App, wanneer om een lijst met in de buurt beschikbare Opdrachten wordt gevraagd). Bij grote verschillen tussen deze locaties (bijvoorbeeld een reisafstand van meerdere kilometers tussen twee locaties), wordt dit gedrag gemarkeerd als mogelijke fraude. Het voorkomen van deze vorm van fraude is essentieel voor de dienstverlening van SmartSpotter aan haar Opdrachtgevers. De geolocaties worden een week opgeslagen, waarna ze automatisch worden vernietigd.

5.4    Onze servers en Software loggen aanvragen die door het systeem worden gedaan. Deze bevatten het IP-adres en het e-mailadres van op dat moment ingelogde Spotters. In sommige gevallen worden ook geolocaties opgevraagd. Geolocaties met oog op interacties en locatie spoofing worden automatisch na een week verwijderd. De overige bovenstaande gegevens worden automatisch vergaard en verwijderd na een maand.

5.5    Indien SmartSpotter constateert dat Spotter deze algemene voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag SmartSpotter ingrijpen om de overtreding te beëindigen. SmartSpotter mag dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren dan wel de toegang tot de App voor Spotter te blokkeren.

 
ARTIKEL 6.    BETALING

6.1    Indien bij de omschrijving van de Opdracht is aangegeven dat Spotter een Vergoeding kan krijgen voor de Opdracht, dan heeft Spotter heeft recht op de Vergoeding als al het voor de Opdracht relevante Materiaal is goedgekeurd door SmartSpotter.

6.2    In het Account staat een overzicht van de Vergoedingen waar de Spotter recht op heeft.

6.3    SmartSpotter betaalt wekelijks op donderdag uit aan Spotters.

6.4    SmartSpotter betaalt de Vergoeding uit op het door Spotter in het Account opgegeven bankrekening.

6.5    Bedragen van meer dan EUR 20,- kunnen als de Spotter het wil automatisch worden overgemaakt. Dit is aan te geven in het profiel. Uitbetaling van kleinere bedragen kan via de Website worden aangevraagd tegen betaling van EUR 0,50 transactiekosten.

 
ARTIKEL 7.    LICENTIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1    SmartSpotter verstrekt hierbij aan Spotter als rechtmatige verkrijger van de App een persoonlijk gebruiksrecht (licentie) om de App te gebruiken op de wijze waarvoor deze is bedoeld voor de duur van de Overeenkomst.

7.2    Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij SmartSpotter. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om rechten van intellectueel eigendom over te dragen, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

7.3    Spotter mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag Spotter echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

7.4    Spotter garandeert dat er geen rechten van derden rusten op het Materiaal.

7.5    Spotter geeft SmartSpotter altijd een kosteloze en onbeperkte licentie voor alle vormen van gebruik en exploitatie. Deze licentie is eeuwigdurend en eindigt niet bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.

7.6    Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal niet overdraagbaar zijn, verstrekt Spotter SmartSpotter een exclusief gebruiksrecht, met het recht sub licenties te verstrekken aan derden.

7.7    Het is SmartSpotter toegestaan het Materiaal te gebruiken en eventueel te verstrekken aan de Opdrachtgever van de Opdracht.

7.8    Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden betreffende schending van hun intellectuele eigendomsrechten.

 
ARTIKEL 8.    BEVEILIGING EN PRIVACY

8.1    SmartSpotter zal zich inspannen om de App adequaat te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van Spotter en Opdrachtgever.

8.2    SmartSpotter kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de App. Indien SmartSpotter dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Spotter niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

8.3    Bij gebruik van de App worden (persoons)gegevens van Spotter zelf, en van het door Spotter ingestuurde Materiaal, verwerkt. Het verwerken van de (persoons)gegevens van Spotter en van Opdrachtgever zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App en worden dus verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.4    Spotters hebben als individu recht op informatie, toegang, correctie of het laten verwijderen van de data die we van je opslaan. Wil je van dit recht gebruik maken, dan kan je een mail sturen naar privacy@smartspotter.com, samen met je kopie ID-bewijs en je verzoek. Na bevestigen van je identiteit zullen wij binnen 1 maand je van de informatie voorzien of je verzoek inwilligen.

 

 
ARTIKEL 9.     BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN WIJZIGING

9.1    Spotter is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App.

9.2    SmartSpotter streeft ernaar dat de App geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevatten en streeft ernaar de App en de Website zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

9.3    SmartSpotter heeft het recht de App of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

9.4    Onderhoud en wijziging van de App en de Website door Smartspotter kan tot gevolg hebben dat de App en/of de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. SmartSpotter zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.

9.5    SmartSpotter brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

9.6    Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij het Spotters verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

9.7    Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van Spotter. Voor een goede uitvoering van de updates is SmartSpotter afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover SmartSpotter geen controle heeft. SmartSpotter is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Spotter niet geïnstalleerde update.

9.8    Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt Spotter altijd vooraf gemeld en Spotter heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Spotter akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.

 
ARTIKEL 10.   AANSPRAKELIJKHEID

10.1    SmartSpotter heeft geen invloed op de gegevens die Spotter zelf in de App invoert en opslaat en geen invloed op de wijze waarop Spotter met het Materiaal omgaat. SmartSpotter sluit haar aansprakelijkheid tegenover Spotter voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen, daarom uit.

10.2    Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SmartSpotter.

10.3    Aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen Opdrachtgever aan SmartSpotter betaald heeft voor dat deel van de Opdracht dat aanleiding gaf tot de schade, minus de door SmartSpotter gemaakte kosten in verband met die Opdracht.

10.4    SmartSpotter is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van het door Spotter aangeboden Materiaal.

10.5    SmartSpotter is niet aansprakelijk voor schade aan de smartphone van Spotter veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de Opdracht.

10.6    Spotter vrijwaart SmartSpotter voor claims van derden ten aanzien van schade veroorzaakt in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering van een Opdracht.

10.7    Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore of van Google Play.

 
ARTIKEL 11.  OVERMACHT

11.1    Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht kan vallen: (i) elektriciteitsstoring, (ii) storing van internet, serverstoring, computerwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, alsook andere gebeurtenissen waardoor Partijen buiten hun macht redelijkerwijs niet in staat is tot nakoming van enige verplichting.

11.2    Van overmacht is eveneens sprake indien er op de in de Opdracht aangegeven locatie geen Opdracht kan worden vervuld.

 
ARTIKEL 12.  DUUR EN EINDE

12.1    SmartSpotter mag de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

12.2    Indien Spotter zijn/haar account gedurende drie maanden niet heeft gebruikt, wordt het Account afgesloten. Spotter ontvangt hierover bericht per e-mail en heeft gedurende drie maanden daarna het recht het tegoed op te nemen. Na die periode vervalt het tegoed aan SmartSpotter.

12.3    Spotter mag – indien Spotter geen niet-vervulde Opdrachten meer heeft open staan – op ieder moment opzeggen.

12.4    Accounts worden na zes maanden inactiviteit automatisch en permanent gedeactiveerd en verwijderd. Op dat moment heeft Spotter al meer dan twee waarschuwingsberichten hierover ontvangen. Wanneer Spotter aan SmartSpotter vraagt zijn/haar account te deactiveren, dan wordt het Account direct gedeactiveerd en verwijderd.

12.5    Na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) dient Spotter ieder gebruik van SmartSpotter te staken en gestaakt houden. Spotter dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de App verwijderen van alle systemen van Spotter.

 
ARTIKEL 13.  WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1    SmartSpotter heeft het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. SmartSpotter zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding  bij Spotter aankondigen.

13.2    Als Spotter de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Spotter binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna SmartSpotter de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen.

13.3    Als SmartSpotter besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Spotter de Overeenkomst opzeggen.

 
ARTIKEL 14.  EXIT

14.1    SmartSpotter zal alle persoonlijke gegevens van Spotter voor de duur van de Overeenkomst bewaren. SmartSpotter zal zich inspannen na het einde van de Overeenkomst op verzoek van Spotter een kopie te verstrekken van deze persoonlijke gegevens.

14.2    De kopie wordt verstrekt in een door SmartSpotter te bepalen gangbaar bestandsformaat.

 
ARTIKEL 15.  OVERIGE BEPALINGEN

15.1    Op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die Spotter op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

15.2    Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SmartSpotter gevestigd is.

15.3    Indien een bepaling in de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4    Onder “schriftelijk" wordt in de Algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.5    SmartSpotter mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op SmartSpotter van haar overneemt.

15.6    Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

SmartSpotter B.V.

IJsselmeerweg 100K

1411 DL Naarden

 

Telefoon: +31 (0) 88 124 4250

E-mail: info@smartspotter.com