Splošni pogoji & Pogoji Spotterjev

 

Člen 1: Opredelitve

V teh pogojih veljajo naslednje opredelitve:

Material: podatki, slike in dodatne podrobnosti, ki jih odda spotter za izpolnitev naloge;
Naloge: odobrena zahteva naročnika s strani SmartSpotterja;
Naročnik: fizična ali pravna oseba, ki želi, da SmartSpotter izvede nalogo;

SmartSpotter: zasebna družba z omejeno odgovornostjo SmartSpotter B.V. Nederlands;
SmartSpotter Aplikacija: programska oprema, ki jo uporablja SmartSpotter v povezavi s spletno platformo, kjer lahko naročniki naložijo naloge, ki jih izvedejo spotterji;
Spotter: je fizična oseba, ki se registrira pri SmartSpotterju, za opravljanje nalog.

 

Člen 2: Razmerje Spotter - SmartSpotter

2.1 Z registracijo kot spotter se sklene sporazum med SmartSpotterjem in Spotterjem.

2.2 Spotter, ki mora biti star vsaj 18 let mora pri registraciji v SmartSpotter uporabiti njeno/njegovo pravo ime.

2.3 Spotter deluje kot neodvisni posameznik in izrecno ne kot zaposlen ali predstavnik podjetja SmartSpotterja ali naročnika.

2.4 Spotter je sam odgovoren za prijavo  in plačilo davka v svoji državi.

2.5 SmartSpotter si pridržuje pravico, da zavrne ljudi kot spotterje ali jim onemogoči dostop do nalog, brez navedbe razlogov, na primer, če SmartSpotter sumi na goljufijo ali sumi, da oseba poskuša vplivati na rezultate.

2.6 SmartSpotter je pravno zavezan zahtevati od spotterja ime, starost, e-poštni naslov, številko IBAN. Spotter je odgovoren za točnost teh podatkov. Tako SmartSpotter kot spotter morata biti zmožna predložiti izjavo o plačilih davčnim organom, ko le ta, to zahteva. Plačilo za naloge spada pod » dohodek iz drugega pogodbenega razmerja«.

 

Člen 3: Pravila uporabe SmartSpotter Aplikacije

3.1 Spotter si po svojih najboljših močeh prizadeva izpolniti nalogo tako, da material izpolnjuje pričakovanja naročnika. Izvajanje nalog poteka na lastno odgovornost.

3.2 Spotterji lahko fotografirajo osebe samo, če to za opravljanje naloge izrecno zahtevano in če da ta oseba svoje soglasje.

3.3 Prepovedano je oddajati material, ki prikazuje nasilje ali spolnost je nesmiselno ali avtorsko zaščiteno.


3.4 SmartSpotter splatna stran in aplikacija se ne smeta uporabljati za namene, za katere nista namenjeni.

3.5 Po sprejemu naloge ima spotter eno uro časa za njeno izvedbo. Če naloga ni bila izvedena pravilno ali pa je bila opravljena po pretečeni eni uri, se naloga sprosti in je na voljo drugemu spotterju.

3.6 Prejet material bo odobren ali zavrnjen iz strani SmartSpotterja v roku 48 ur. SmartSpotter si pridržuje pravico zavrniti fotografije brez kakršnega koli razloga. Pojasnjevanja razlogov za zavrnitev ne bo.

3.7 Po odobritvi prejetega materiala, bo znesek do katerega je upravičen Spotter, dodan na njegov račun v profilu in nakazan na vnesen IBAN račun Spotterja.

3.8 SmartSpotter prejme dostop do podatkov o lokaciji nalog in spotterjev, ko spotter odobri to dovoljenje v aplikaciji. Spotter bo lahko videl le naloge, ki jih lahko opravi v svoji bližini, šele po tem, ko bo v aplikaciji odobril dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji.

 

3.9 V primeru nalog, ki se izvajajo na določenih lokacijah, postane lokacija, čas dostave specifične naloge ali spotterja vidna SmartSpotter zaposlenim oz njegovim podizvajalcem. Po predložitvi, časa predložitve in naslova, postanejo te podatki vidni naročniku. Podatki o spotterju so prav tako anonimni in niso vidni SmartSpotter zaposlenim, ko je spotterjev račun deaktiviran.

3.10 SmartSpotter preprečuje prevaro geolokacije, tako da sledijo geolokacijam med interakcijo z SmartSpotter aplikacijo. Ti podatki se zbirajo le, kadar interakcije zahtevajo geolokacijo (npr. med zagonom aplikacije SmartSpotter, ko se zahteva seznam nalog v bližini). V primeru velikih razlik med temi lokacijami (npr. razdalja potovanja več sto kilometrov med dvema interakcijama), je tako obnašanja označeno kot morebitna prevara. Preprečevanje take oblike prevare je ključnega pomena za zagotovitev SmartSpotter storitev našim naročnikom. Geolokacije so shranjene en teden, po preteku enega tedna pa se avtomatično izbrišejo.

 

3.11 Naši strežniški zapisi in zapisi v programski dnevnik so ustvarjeni v našem sistemu. Vsebujejo IP naslove in elektronske naslove, trenutno logiranih uporabnikov in spotterjev.  V nekaterih primerih je tudi potrebna geolokacija. Geolokacije povezane z interakcijo ali lokacijo se avtomatično izbrišejo po enem tednu. Preostale informacije zgoraj se avtomatično zbirajo in zbrišejo po enem mesecu.

 

Člen 3: Plačila

4.1 SmartSpotter izvede plačilo spotterjem tedensko in to vsak četrtek v skladu z točko 4.2.

4.2 Znesek, ki presega 20,00 EUR se lahko nakazuje avtomatično, v kolikot to spotter želi. To se lahko označi v profilu. Plačila manjša od 20,00 EUR se lahko zahteva preko smartspotter.si proti plačilu transakcijskih stroškov 0,50 EUR na transakcijo.

Člen 5: Odgovornost

5.1 SmartSpotter ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki se nanaša na ali je rezultat opravljanja nalog spotterja, razen za namero ali namerno nepremišljenost vodstvenega osebja podjetja SmartSpotter.

5.2 Če vključitev SmartSpotterja v nalogo povzroči spotterju škodo, je odgovornost SmartSpotterja omejena na znesek, ki ga je naročnik plačal SmartSpotterju za dotične naloge, minus stroške, ki so se ustvarili v povezavi z opravljanjem naloge.

5.3 SmartSpotter ni odgovoren za škodo, ki so jo povzročili napačni ali nepopolni podatki, ki jih je posredoval spotter.

5.4 SmartSpotter ni odgovoren za škodo na pametnem telefonu spotterja, ki ga povzroči ali je v povezavi z izvajanjem naloge.

5.5 Spotter ne more preložiti ali terjati odškodnino od SmartSpotterja za terjatve tretjih oseb v zvezi s škodo, ki je nastala v povezavi ali izhaja iz izvajanja naloge.

 

Člen 6: Višja sila

6.1 Nobena od strank ni dolžna izpolnjevati nobene obveznosti, če ji to prepreči višja sila. Višja sila vključuje: (i) izpad električne energije, (ii) internetna napaka, odpoved strežnika, računalniško omrežje ali telekomunikacijske naprave.

6.2 Kot višja sila se smatra tudi, če ni mogoče izpolniti naloge na lokaciji, ki je navedena v nalogi.

Člen 7: Pravice intelektualne lastnine

7.1 Spotter zagotavlja, da nobena pravica tretjih oseb ne ostane na podatkih in da prenaša pravice intelektualne lastnine podatkov na SmartSpotter.

7.2 Čeprav pravice intelektualne lastnine na podatkih niso prenosljive, spotter podjetju SmartSpotter podeljuje izključno pravico do uporabe in pravico posredovati podlicence tretjim osebam.

7.3 Spotter prenaša zahteve tretjih oseb glede kršenja njihovih pravic intelektualne lastnine na SmartSpotter.

 

Člen 8: Prekinitev

8.1 SmartSpotter ima pravico kadarkoli prekiniti ta dogovor.

8.2 Če spotter svojega računa ne uporablja več kot tri mesece, se ta samodejno zapre. Spotter bo o tem prejel obvestilo v obliki elektronskega sporočila. Spotter lahko še dva meseca po zaprtju zahteva izplačilo, še ne izplačanega denarja, po tem obdobju pa so vsi zahtevki brezpredmetni.

8.3 Prekinitev iz strani spotterja se lahko zgodi kadarkoli, če spotter nima odprtih nalog.

8.4 Spotterjev račun se po preteku treh mesecev neaktivnosti avtomatično deaktivira in izbriše. Do takrat bo spotter prejel že več opozoril. V kolikor spotter zaprosi SmartSpotter za deaktivacijo svojega računa, se račun nemudoma deaktivira in izbriše.

Člen 9: Zasebnost

SmartSpotter deluje v skladu z Splošno uredbo podatkov o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le v okviru dogovora in za izvedbo nalog.  

Spotterji so upravičeni do informacij, dostopa, popravkov ali odstranitve podatkov, ki jih hranimo o vas kot posamezniku. Če želite uporabiti to pravico, lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslov privacy@smartspotter.com skupaj s kopijo vašega osebnega dokumenta in vaše zahteve. Po potrditvi vaše identitete vam bomo posredovali podatke ali odobrili vašo prošnjo v roku enega meseca.

 

Člen 10: Po delu


Obveznosti, ki naj bi se po svoji naravi nadaljevale po prenehanju sporazuma, še naprej obstajajo po prenehanju pogodbe. Prenehanje dogovora izrecno ne razrešuje strank iz določb o odgovornosti, pravic intelektualne lastnine, veljavne zakonodaje in pristojnosti sodišča.


Člen 11: Veljavno pravo in pristojnost sodišča

11.1 Nizozemsko pravo se uporablja izključno za vse sporazume med strankami in njihovo izvrševanje.

11.2 Vse morebitne spore je treba predložiti pristojnemu sodišču v Amsterdamu.